Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ATHO Centrale Verwarming zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn online beschikbaar op de website van ATHO Centrale Verwarming en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ATHO Centrale Verwarming worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ATHO Centrale Verwarming ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ATHO Centrale Verwarming. ATHO Centrale Verwarming is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ATHO Centrale Verwarming dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 Er komt geen overeenkomst tot stand indien ATHO Centrale Verwarming aan de hand van de door u overgelegde gegevens uw identiteit en/of uw woonplaats niet kan achterhalen.

Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.1 Alle aanbiedingen van ATHO Centrale Verwarming zijn vrijblijvend en ATHO Centrale Verwarming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, neemt ATHO Centrale Verwarming contact met u op om de gewijzigde prijs door te geven. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ATHO Centrale Verwarming.

Artikel 4. Levering
4.1 De door ATHO Centrale Verwarming opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gaan in na de ontvangst van uw betaling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 U heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ATHO Centrale Verwarming daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ATHO Centrale Verwarming de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4.4 Bij bestelling van meerdere producten kan uitlevering plaatsvinden middels deelleveringen. Uw bestelling wordt dan in twee of meer zendingen verzonden.
4.5 Bezorging vindt alleen plaats in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen), op de begane grond van het door u aangegeven afleveradres. Dit adres dient middels een verharde weg bereikbaar te zijn.

Artikel 5. Retourzendingen
5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na levering te retourneren.
5.2 De te retourneren producten dienen compleet, ongebruikt en niet beschadigd te zijn en dienen te zijn verpakt in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking. Producten die beschadigd, gebruikt of gemonteerd zijn geweest komen niet voor retournering in aanmerking.
5.3 De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.
5.4 Artikelen die speciaal voor u zijn besteld komen niet voor retourzending, wijziging en/of annulering in aanmerking. Dit zijn, in de regel, alle artikelen die niet binnen 24 uur te leveren zijn.
5.5 U dient de door ATHO Centrale Verwarming aan te geven werkwijze om tot retourzending te komen op te volgen.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Betaling dient te geschieden voor levering, binnen 5 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Dit met uitzondering van contante betaling bij het afhalen van de goederen.
6.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
6.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ATHO Centrale Verwarming gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ATHO Centrale Verwarming verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door ATHO Centrale Verwarming geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 ATHO Centrale Verwarming garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ATHO Centrale Verwarming (dan wel door ingeschakelde derden), is ATHO Centrale Verwarming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ATHO Centrale Verwarming.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ATHO Centrale Verwarming in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ATHO Centrale Verwarming gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ATHO Centrale Verwarming kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ATHO Centrale Verwarming in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ATHO Centrale Verwarming vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 ATHO Centrale Verwarming is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.3 Hoewel bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorg is betracht, sluit ATHO Centrale Verwarming iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 

Waarom ATHO ?
  • Vakkennis
  • Snelle levering
  • Lage prijzen
  • Goede service
Aanbiedingen
Honeywell Home XS100 optische rookmelder (set 5x)
€ 181,50 nu voor
€ 45,00 incl. BTW
U bespaart € 136,50
Honeywell Home XS100 optische rookmelder
€ 36,30 nu voor
€ 9,50 incl. BTW
U bespaart € 26,80
Pompschakelaar Magnum Eco 230V 92512
€ 123,42 nu voor
€ 43,20 incl. BTW
U bespaart 65%
Comfort Vorstvrije gevelkraan met KIWA keerklep
€ 158,66 nu voor
€ 59,50 incl. BTW
U bespaart 62.5%

Meest verkocht
Reclame
Giro 555